WĘDKARSTWO W SZKOLE-DLACZEGO NIE?

 

WĘDKARSTWO W SZKOLE – DLACZEGO NIE!!!

Poniżej prezentuję algorytm postępowania, opracowany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 sierpnia 2011 r., w sprawie dopuszczalnych form realizacji 2 godzin obowiązkowych wychowania fizycznego, którego realizacja z dużą dozą prawdopodobieństwa doprowadzi do wprowadzenia wędkarstwa, jako formy realizacji tych zajęć (aktywne formy turystyki).

 

I. Znajdź w klasie, szkole, ew. w najbliższym otoczeniu min. 7 uczniów uczęszczających do szkoły tego samego typu, zainteresowanych wędkarstwem jako formą realizacji aktywnych form turystyki w ramach 2h obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego.

Uzyskaj pisemną deklarację uczniów i ich rodziców w tym względzie.

 

II. Znajdź w szkole, ew. szkole pobliskiej nauczyciela – członka Polskiego Związku Wędkarskiego, zainteresowanego prowadzeniem płatnych zajęć z zakresu wędkarstwa.

Uzyskaj pisemną deklarację nauczyciela dotyczącą zainteresowania prowadzeniem tego rodzaju zajęć.

 

III. Jeśli nauczyciel nie ma odpowiednich uprawnień, skieruj do właściwego terytorialnie zarządu okręgu PZW wniosek o nadanie nauczycielowi uprawnień instruktora wędkarstwa młodzieżowego.

Uzyskaj stosowne uprawnienia dla nauczyciela.

 

IV. Skieruj do rady rodziców, ew. rady szkoły prośbę o poparcie wniosku dotyczącego realizacji 2 obowiązkowych godzin wychowania fizycznego w formie wędkarstwa, jako aktywnej formy turystyki, zawierający ww. dokumenty.

Uzyskaj pozytywną opinię ciał statutowych funkcjonujących w szkole w przedmiotowej sprawie.

 

V. Opracuj we współpracy z najbliższym kołem PZW oraz nauczycielem – instruktorem założenia do realizacji zajęć z wędkarstwa jako aktywnej formy turystyki. Założenia m.in. powinny zawierać:

1. potrzeby zdrowotne uczniów, ich zainteresowania oraz ew. osiągnięcia sportowe w zakresie wędkarstwa,

2. uwarunkowania lokalne (dostępność do rzek i zbiorników wodnych, przystani, siedziby i bazy materialnej koła itp.),

3. miejsce zamieszkania zainteresowanych uczniów (łatwość formalnej organizacji grupy),

4. tradycje wędkarskie środowiska lub szkoły,

5. możliwości kadrowe (nauczyciel – instruktor, inni instruktorzy i inspektorzy w najbliższym kole),

6. deklarację najbliższego koła PZW dotyczącą wsparcia planowanych działań.

Przygotuj dokument zawierający ww. informacje oraz uzyskaj pisemną deklarację koła zamierzającego wspierać działania.

 

VI. Opracuj propozycję rozkładu zajęć grupy wędkarskiej zawierający tematykę i sposób przeprowadzenia 80 godzin zajęć (dotyczących całego roku szkolnego) przy dopuszczeniu możliwości ich łączenia w okresie nie dłuższym niż 4 tygodnie z zachowaniem łącznej liczby godzin (8) przewidzianych na ten okres.

Przygotuj dokument zawierający roczny rozkład zajęć grupy wędkarskiej.

 

VII. Skompletuj wszystkie wskazane wyżej dokumenty, sformułuj wniosek do dyrektora szkoły o organizację zajęć z wędkarstwa do dnia 30 marca, za podstawę prawną podając Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2009r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego.

Przygotuj pisemny wniosek do dyrektora szkoły zawierający powyższe załączniki.

 

 

VIII. Do 10 kwietnia zaaranżuj spotkanie z dyrektorem szkoły, uczniami zainteresowanymi wędkarstwem i ich rodzicami, nauczycielem – instruktorem i przedstawicielami koła, które organizacyjnie i merytorycznie będzie wspierać prowadzenie zajęć. W trakcie spotkania zaprezentuj koncepcję organizacji zajęć, postaraj się przekonać dyrektora do przedstawionej idei. Poproś o wsparcie inicjatywy oddolnej.

W sekretariacie szkoły złóż ww. wniosek. Oczekuj na odpowiedź w terminie administracyjnym.

 

IX. Dyrektor szkoły, który do 30 kwietnia każdego roku obowiązany jest do przygotowania projektu organizacyjnego na następny rok szkolny, rozważy możliwość organizacji takich zajęć. Być może poprosi o większą ilość informacji oraz o zwiększenie liczebności grupy. Jeśli uzna, w oparciu o opinię rady pedagogicznej, po uzgodnieniu z organem prowadzącym szkołę, że jest możliwość organizacji takich zajęć, to przygotuje propozycję wskazującą taką wędkarską formę realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego. Jego decyzję znajdą odzwierciedlenie w projekcie organizacyjnym, o czym poinformuje pisemnie zainteresowanych.

Rozpocznij przygotowania organizacyjne do realizacji zajęć od 1 września tj. od początku nowego roku szkolnego.

 

Opracował: Wiesław Miś

Przewodniczący Rady ds. Młodzieży

Zarządu Głównego PZW

 

Podobne wiadomości